Ví tự quản – Non-custodial Wallets

Công nghệ blockchain P2P tạo ra mạng ngang hàng để mọi người có thể trao đổi tokens với nhau mà không phải thông qua một bên thứ ba và không bị kiểm duyệt. Tuy...