Pay for Attention – Quảng Bá 2.0

Trong hệ thống quảng bá, việc thu hút được sự chú ý quan tâm của người dùng gắn liền với doanh thu lợi nhuận. Những trang web hoặc bài viết, video, sản phẩm thu...