Giới thiệu về Blockchain – Cơ chế phát hành – Mining

Một mạng ngang hàng là một mạng lưới có thể gửi nhận từ người này sang người khác mà không bị kiểm soát do đã được mã hóa. Một số mạng blockchain có cơ...