Thuật toán làm thay đổi thế giới – Mine or Buy?

Trải qua gần 6 tháng phát hành Lotus, mặc dù vốn hóa của Lotus còn khá khiêm tốn để có một cái nhìn chính xác hơn, nhưng so sánh sự biến động của thị...