Phương án cấp vốn cho các dự án cộng đồng kỳ nửa đầu năm 2023

Để chuẩn bị cho kỳ nâng cấp hệ thống sắp tới, GiveLotus.org đang mở tiếp nhận các phương án hoạt động để nhận được các phần thưởng khối từ Lotus. Hiện đang có 10 suất khả dụng để cấp vốn cho các dự án tiềm năng. Các bản phương án không nhất thiết phải quá nghiêm túc, tuy nhiên cần đạt những yêu cầu sau:

  1. Cần phải nói rõ Lotus nhận được sẽ được dùng làm gì.
  2. Dự án đó sẽ hỗ trợ cho cộng đồng như thế nào.
  3. Làm thế nào để đo lường sự thành công của dự án.

Bản thảo phương án có thể được đăng ở bất cứ đâu (tốt nhất là trên Stamp), nhưng hãy nhắn tin cho nhà tổ chức (Shammah), để đảm bảo thông tin được tiếp nhận. Nhà tổ chức sẽ rà soát tổng thể và thảo luận với các cộng tác viên nhiệt thành để xác định dự án nào cần được hỗ trợ nhất trong 6 tháng tới sau kỳ nâng cấp (tháng 12/2022).

Liên hệ với nhà tổ chức tại: https://web.stampchat.io/#/chat/lotus_16PSJPAVocAM5behRWxqwQnpEVRPJrV4XxbthBhJR

Để gửi bản trình cấp vốn: https://forms.gle/j9EeY5NN57RcAoY99

Nguyên văn:
For the December upgrade, we are accepting project proposals for funding from the Block Reward. There are 10 spots available to fund various projects. The proposals do not need to be very formal, however:

  1. They need to specify what the Tokens will be used for.
  2. How this project will benefit the public good.
  3. How success can be measure.

Proposals can be posted anywhere (preferably in Stamp), but make sure to DM me so I see them. I will be consolidating them and discussing with active contributors to determine what projects would be best to support in the coming 6 months after the upgrade.

You may also like...

Leave a Reply