Đề xuất hoạt động của GiveLotus Vietnam nửa đầu năm 2023

Căn cứ vào thông báo của GiveLotus.org về việc tiếp nhận các đề xuất dự án để xem xét phân bổ kinh phí nửa đầu năm 2023, GiveLotus Vietnam (givelotus.vn) đưa ra thảo luận công khai về đề xuất hoạt động của GiveLotus Vietnam như sau:

Các hoạt động phát triển, duy trì dự án và phát triển cộng đồng:

 • Tiếp tục duy trì ví AbcPay và SendLotus.com
 • Tiếp tục duy trì Lotusia.Shop và hỗ trợ đồi XPI với các mặt hàng thiết yếu
 • Tiếp tục duy trì GiveLotus.vn với các bài viết và chuyển ngữ từ thepassage.news
 • Phát triển MXH LixiLotus.com dành cho các doanh nghiệp và cửa hàng với chức năng nhận xét, đánh giá cho shop và sản phẩm với công nghệ Community Intelligence Trí Tuệ Cộng Đồng
 • Tập trung lan tỏa vào lĩnh vực trường học, sinh viên, đặc biệt là các sinh viên nghèo với chương trình cấp vốn LixiLotus grant
 • Thu hút các cửa hàng và doanh nghiệp kết nối và sử dụng LixiLotus.com.

Phân bổ kinh phí Lotus: Nguồn kinh phí Lotus được cấp sẽ được phân bổ như sau

 • 100K XPI/tuần sẽ được phân bổ cho Lotusia.Shop để hỗ trợ hoạt động của shop
 • 200K XPI/tuần sẽ được phân bổ cho các cộng tác viên phát triển và duy trì các hệ thống phần mềm, máy chủ và các chi phí khác
 • 100K XPI/tuần sẽ được cấp cho các chương trình hỗ trợ của LixiLotus.com để lan tỏa và thu hút người dùng
 • 20K XPI/tuần kinh phí để hỗ trợ và duy trì GiveLotus.vn.

Để đảm bảo hoạt động hiệu quả và đạt được mục tiêu đề ra, những số liệu sau sẽ được thu thập:

 • AbcPay / SendLotus.com: Thời gian hoạt động liên tục, thời gian gián đoạn dịch vụ. Số lượng sự cố. Thời gian phản hồi và phục hồi
 • Lotusia.Shop: Số lượng giao dịch và giá trị giao dịch
 • GiveLotus.vn: Số lượng bài viết và bản dịch
 • LixiLotus.com: Được phát hành cho công chúng. Số lượng người dùng tương tác dựa trên số bài viết, thảo luận. Tổng lượng Lotus thí TVB (Total Value Burned). Số lượng người dùng và trang được tạo.

Rất mong ý kiến đóng góp và bổ sung của cộng đồng để chương trình được hoàn thiện hơn.

GiveLotus Vietnam.
Stamp post

You may also like...

Leave a Reply